Algemene verkoopvoorwaarden

De volgende bepalingen leggen de algemene verkoopvoorwaarden vast voor de producten aangeboden door het bedrijf  op haar website, toegankelijk op het volgende adres: http://www.monepiceriefinedeterroir.fr/

Elke bestelling van een product dat te koop wordt aangeboden op de website monepiceriefinedeterroir.fr impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Wij nodigen u uit om onderstaande clausules te lezen.

ARTIKEL 1 - Doel

Dit contract bepaalt de rechten en plichten van het bedrijf en de klant in verband met de verkoop van de aangeboden goederen via de website http://www.monepiceriefinedeterroir.fr/.

De algemene verkoopvoorwaarden vormen de volledige rechten en plichten van de partijen, geen enkele andere voorwaarde kan hierin worden geïntegreerd. Het is niet mogelijk om een ​​woning te kopen op de website monepiceriefinedeterroir.fr zonder de huidige algemene verkoopvoorwaarden te accepteren.

monepiceriefinedeterroir.fr behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

ARTIKEL 2 - Identificatie van het bedrijf

het bedrijf

Hoofdkantoor: 3 passage de la corvette, 17000 La Rochelle, Frankrijk

R.C.S La Rochelle 818 619 132

BTW nummer: FR59818619132

De klantenservice kan via e-mail worden gecontacteerd via het contactformulier.

ARTIKEL 3 - Kenmerken van aangeboden goederen en diensten

Het bedrijf  maakt de klant bekend met alle essentiële kenmerken van de aangeboden goederen.

Over het algemeen hebben deze kenmerken betrekking op de afmetingen, de gewichten, de hoeveelheden, de kleuren, de componenten van de aangeboden goederen. Deze functies verschijnen ter ondersteuning van de foto die het aanbod illustreert. De consument erkent dat de foto die het product op de website vertegenwoordigt slechts indicatief is.

De producten die op de site worden gepresenteerd, voldoen aan de geldende Franse wetgeving en de normen die van toepassing zijn in Frankrijk. Tenzij anders aangegeven, beperkt het bedrijf het aanbod niet geografisch.

Het productaanbod is geldig zolang ze op de website monepiceriefinedeterroir.fr op de website worden gepost

De klant is op de hoogte dat de accommodatie per post wordt bezorgd.

ARTIKEL 4 - Contractuele voorwaarden

Bestellingen op de website monepiceriefinedeterroir.fr worden in het Frans en in euro uitgevoerd.

De benodigde stappen om een ​​bestelling te plaatsen op de website monepiceriefinedeterroir.fr zijn gedetailleerd op de website monepiceriefinedeterroir.fr. Het is noodzakelijk om een ​​klantaccount aan te maken om een ​​bestelling te plaatsen op de site monepiceriefinedeterroir.fr.

Na de gekozen producten, heeft de klant de mogelijkheid om zijn bestelling te bevestigen, de inhoud van de winkelwagen aan te passen voordat de bestelling definitief wordt bevestigd. De vereiste persoonlijke gegevens (achternaam, voornaam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, modus en betaalgegevens) worden bij de klant opgevraagd vóór de definitieve bevestiging van de bestelling. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de beslaglegging van deze informatie door de klant of vertragingen of fouten tijdens de levering.

De kosten van telecommunicatie voor toegang tot de website monepiceriefinedeterroir.fr zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

ARTIKEL 5 - Prijzen van aangeboden goederen en diensten

Alle prijzen zijn in euro's en alle inbegrepen belastingen inclusief btw, maar exclusief verzendkosten.

Bezorgkosten worden aangegeven op de consultatiepagina van uw winkelwagentje, op de pagina met de keuze van de bezorgdatum en, ten laatste, voordat u de bestelling valideert om de betaling uit te voeren.

Verkoopprijzen kan worden gewijzigd door monepiceriefinedeterroir.fr op elk gewenst moment, maar we zijn vastbesloten om de toepassing van de huidige tarieven die op het moment van uw bestelling werden getoond.

ARTIKEL 6 - Online afsluiten van het contract

U dient een bestelling te plaatsen op de website monepiceriefinedeterroir.fr (www.monepiceriefinedeterroir.fr

Het elektronische contract komt tot stand na dubbele validatie door de klant:

  Wanneer de klant wenst, kan hij zijn bestelling registreren door op de knop "Mijn bestelling plaatsen" te klikken op de consultatiepagina van de winkelwagen.
  De bestelling wordt vervolgens gevalideerd door de klant door een nieuwe klik op de knop "Bevestig mijn bestelling" op de pagina voor de validatie van de bestelling.
  Om de wil van de klant te waarborgen, stemt het bedrijf ermee in om elke bestelling per e-mail te bevestigen. Op deze bevestiging verschijnt de vermelding van het bestelde goed, de prijs, de betalingswijze en de leveringsvoorwaarden per e-mail ten laatste op het moment van aflevering. Naast het accepteren van de inhoud van de bestelling houdt deze validatie ook de aanvaarding in van al deze algemene verkoopvoorwaarden.
ARTIKEL 7 - Betaling Om de bestelling af te handelen, heeft de klant de volgende betalingsmogelijkheden:

                    via PayPal-account
                    per cheque (alleen Frankrijk)
  Voor Paypal account, wordt het debet in de validatie van de bestelling op voorwaarde van voorafgaande toestemming om uw rekening te debiteren van de bevoegde betaling centra, anders kan de opdracht niet kon worden genomen in rekening. In het geval van betaling per cheque, zal het elektronische contract worden gesloten na ontvangst van de cheque. Daarom wordt de bestelling verzonden na ontvangst en het inwisselen van de cheque. Om deze reden zijn alle leveringsopties (inclusief de keuze van de leveringstermijn) niet beschikbaar als onderdeel van een chequebetaling. Ten slotte heeft de klant een termijn van zeven (7) dagen om de bankcheque per post te verzenden, de bestelling wordt automatisch geannuleerd als de betaling niet is ontvangen en die tijd is overschreden. De klant verklaart dat hij over de nodige autorisaties beschikt om de door hem gekozen betaling te verrichten.

  PUNT 8 - Recht en wachttijd monepiceriefinedeterroir.fr betekent dat elke klant die niet tevreden is met de bestelde producten op de website van het herroepingsrecht in de beste omstandigheden kunnen uitoefenen. Artikel L. 121-21 van de Code stelt dat de klant beschikt over een termijn van veertien (14) dagen om de wachttijd te oefenen, en dat restitutie dient te geschieden binnen veertien (14) dagen de mededeling van de beslissing tot intrekking. De klant die het product binnen deze termijn retourneert, heeft het recht om de prijs van het bestelde product en de terugbetaling van leveringskosten om te wisselen of te restitueren. Verzendkosten voor geretourneerde producten blijven in de client (met uitzondering van een defect product ontvangen, of een fout demonepiceriefinedeterroir.fr bij het verzenden van het product).

 De producten moeten absoluut worden teruggestuurd in een perfecte staat van wederverkoop, in hun staat van herkomst (verpakking, accessoires, kennisgeving ...) en naar behoren verzegeld.
  Alle producten kunnen worden ingetrokken, met uitzondering van de producten die bij wet zijn uitgesloten in artikel L121-21-8 van de consumentencode, bijvoorbeeld producten die op uw verzoek zijn aangepast de kosten Products, etc ... om uw herroepingsrecht, kunt u de standaard vorm van opgenomen hoeveelheid niet gebruikt en voer geen ondubbelzinnige verklaring met vermelding van uw voornemen om het product terug te keren naar ons. monepiceriefinedeterroir.fr bevestigt per e-mail de ontvangst van uw opname. U moet dan terug de Producten aan monepiceriefinedeterroir.fr, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na uw opname per post naar het volgende adres: La maison d'hellouin, 2 rue du quartier burcy - 27800 le bec hellouin, France
 

ARTIKEL 9 - Algemene remboursementEn geval van de uitoefening van het herroepingsrecht, zal het bedrijf de klant terugbetalen de betaalde zonder kosten binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van goederen bedrag. Merk op dat de klant ook de uitwisseling van het product kan kiezen.

ARTIKEL 10 - Levering Algemene regels monepicerie gedefinieerd eterroir.fr verbindt zich ertoe om de bestelde producten te leveren binnen 30 dagen na de bestelling.
  Als een van de producten niet beschikbaar of niet op voorraad is, wordt de klant op zijn vroegst op de hoogte gesteld en kan de bestelling worden geannuleerd. Hij kan dan om de ruil van het product of zijn terugbetaling verzoeken. De producten worden afgeleverd op het adres dat door de consument op het bestelformulier is aangegeven, op het vasteland van Frankrijk.
  Facturen worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven door de klant bij het maken van het klantaccount of bij het plaatsen van de bestelling. Elke klacht moet worden gericht aan het adres vermeld in artikel 2. De klant zal het algemene uiterlijk van de verpakking van het geleverde product controleren; in geval van schade verbindt hij zich ertoe dit op het bestelformulier te vermelden. Bovendien zal hij het bedrijf hierover binnen de 3 dagen per e-mail informeren. In geval van niet-overeenstemming van de geleverde goederen verbindt het bedrijf zich ertoe het product te ruilen of de klant terug te betalen. monepiceriefinedeterroir.fr stelt alles in het werk om de bestellingen te honoreren op de data van leveringen die door de klant zijn aangevraagd tijdens het doorgeven van de bestelling. Zodra een bestelling door de klant is gevalideerd en de betaling is geautoriseerd, wordt de bestelling dezelfde dag verzonden als de bestelling vóór 11 uur en de werkdag na de validatie van de bestelling na 11 uur werd gedaan. De keuze van de gewenste leverdatum door de klant is een indicatie die geen contractuele waarde heeft. Levering tarieven monepiceriefinedeterroir.fr past een schema van dalende tarieven toe, afhankelijk van het bedrag van de bestelling voor verzending.
  Het is aan de ontvangers om de staat van het pakket te controleren in aanwezigheid van de bestuurder of vervoerder. Elke afwijking bij ontvangst moet binnen 48 uur worden gemeld aan info@monepiceriefinedeterroir.fr om een ​​teruggaveprocedure bij de vervoerder in te leiden. Douane Voor alle pakketten verzonden buiten het douanegebied van de Europese Gemeenschap, vatten de douanedocumenten de totale waarde van de inhoud van uw bestelling en de beschrijving van de artikelen samen. Douane- of importbelastingen zijn verschuldigd zodra het pakket het land van bestemming bereikt. Alle extra belastingen die verschuldigd zijn voor de inklaring van pakketten bij levering zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

ARTIKEL 11 - Nominatieve informatie Voor de goede voortgang van de bestelling, zullen de verzamelde persoonsgegevens het voorwerp uitmaken van een computerverwerking, de klant erkent kennis te hebben.

  Als zodanig kan informatie over hem worden doorgegeven aan de zakelijke partners van het bedrijf met als enig doel het naleven van de bestelling en levering van producten.
  Deze computerverwerking is aangemeld bij de CNIL met het volgende nummer: 138580.
  In geen enkel geval zal monteur gedefinieerde eterroir.fr de nominatieve informatie van zijn klanten aan derden doorgeven voor commerciële doeleinden.
  De klant heeft het recht om informatie over hen die in de bestanden van het bedrijf staat, te openen en te corrigeren.

ARTIKEL 12 - Toepasselijk recht Partijen komen overeen dat deze algemene verkoopvoorwaarden onderworpen zijn aan de toepassing van het Franse recht.

ARTIKEL 13 - Regeling van geschillen In geval van een geschil dat voortvloeit uit deze contractuele relatie, verbinden de partijen zich ertoe juridische stappen te ondernemen om tot een minnelijke schikking te komen.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt bij gebrek aan een minnelijke schikking voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

ARTIKEL 14 - Overmacht Partijen kunnen niet als verantwoordelijk worden beschouwd of zijn tekortgeschoten in hun contractuele verplichtingen, wanneer het niet nakomen van de respectieve verplichtingen te wijten is aan overmacht, worden beschouwd als overmacht, burgeroorlog of buitenlandse, rellen, terreurdaden, gehele of gedeeltelijke vernietiging van gebouwen en productie- of andere voorzieningen, productie-incidenten, vervoersonderbrekingen, leveringsproblemen, douanemaatregelen van welke aard of oorsprong dan ook of enige andere toevallige gebeurtenis die de uitvoering van de verplichtingen van monepicerie geheel of gedeeltelijk voorkomt of vertraagt ​​eterroir.fr. In het begin schort de hierboven overwogen overmacht de uitvoering van het contract op; indien het geval van overmacht een duur heeft die langer is dan één (1) maand, zou de klant dan de mogelijkheid hebben om de lopende bestelling te annuleren en zou hij dan overgaan tot zijn terugbetaling onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 9 van deze voorwaarden algemene verkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 15 - Gedeeltelijke ongeldigheid Indien één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden onwettig of nietig zouden worden geacht, zou deze nietigheid niet tot gevolg hebben dat nietigheid van de andere bepalingen van deze voorwaarden die al hun kracht en hun te bereiken.

ARTIKEL 16 - BewijsDeze orderbevestigingen worden gearchiveerd in het centrum van de onderneming het bedrijf en worden beschouwd als bewijs van de aard van de overeenkomst en de datum ervan in de zin van de wet van 13/03/2000.